Education is the most powerful weapon in the world which you can use to change the world.

Nelson Mandela

Lees verderNieuwsbrief

Erasmus College Rivierenland

In de periode dat Het Erasmus College Rivierenland ontstaan is waren er dikwijls meer onmogelijkheden dan mogelijkheden. Door te blijven denken in mogelijkheden, is deze school anno…gerealiseerd en heeft de gemeente Buren sinds die tijd een middelbare school. We denken niet de hele wereld te kunnen veranderen, maar we hopen wel een klein stukje van deze wereld te kunnen veranderen door het onderwijs dat wij aanbieden. Dit doen wij onder andere door ons onderwijs zo in te richten dat iedereen gelijke kansen krijgt op een zo hoog mogelijk diploma. Daarnaast heeft het ECR als grondslag humanistisch onderwijs. Het humanisme staat voor zorg en aandacht voor het algemeen belang van onze samenleving. Collectieve idealen als de democratische rechtsstaat, mensenrechten, sociale verbondenheid, duurzaamheid en onderlinge solidariteit staan voorop. Deze principes zitten in ons hele onderwijsconcept verweven. Ons onderwijs betekent meer dan alleen een diploma halen.

"Wij geloven sterk in leren door doen. We dagen leerlingen uit om ondernemend en actief te zijn."

Initiatiefnemers

Minke Knol

Mijn hele leven heb ik al een eigen school willen oprichten. Na mijn studie Nederlands aan de Universiteit van Utrecht ben ik vrijwel direct in het onderwijs gaan werken. Eerst als docent Nederlands, later als teamleider, adjunct-directeur momenteel als interim-schoolleider. Tijdens mijn loopbaan werd de behoefte om een eigen middelbare school te stichten steeds groter. Vooral omdat ik steeds sterker de overtuiging kreeg dat het ook anders kan. Het heeft mij altijd verbaasd dat scholen zelf zo weinig lerend zijn en dikwijls vastzitten in allerlei managementlagen, afspraken en procedures. Het is mijn overtuiging dat het onderwijs veel meer om de leerling en de docent heen georganiseerd kan worden. Op die manier gaat het geld ook daarheen waar het heen moet gaan: het onderwijs.

Regelmatig heb ik gezien dat niet alle leerlingen gelijke kansen krijgen. Sommige ouders kunnen bijlessen en huiswerkklassen betalen, maar dit is lang niet voor alle ouders weggelegd. Dit in combinatie met de vroege selectie in groep 8 naar niveau maakt dat we lang niet uit iedere leerling halen wat erin zit. Veel leerlingen hebben meer tijd nodig om te groeien en te leren leren. Meestal is pas op de leeftijd van 14 jaar duidelijk welk niveau het beste bij de leerling past. Daarom ben ik groot voorstander van onderwijs vanaf 10 jaar. In de onderbouw 10-14 jaar leren leerlingen leren, samenwerken, reflecteren, plannen etc. Daarna wordt bepaald welk niveau het beste past. Vanaf de leeftijd van 15 jaar gaan leerlingen in de bovenbouw toewerken naar hun eindexamen. Om alle leerlingen de aandacht te kunnen geven die zij nodig hebben, vind ik het belangrijk dat de klassen niet meer dan 21 leerlingen hebben.

Rob de Gier

Ondernemer en onderwijsman. Als oprichter van een opleidings-/advies en consultantbureau maak ik tijd in mijn agenda vrij om als adviseur en interim docent in het reguliere voortgezet onderwijs mijn visie op leren uit te dragen. Ik maak een vertaalslag tussen maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften en de huidige status van onderwijs. In dat proces zoek ik naar het verbeteren van leerklimaat, naar kansgelijkheid voor de individuele leerling en de start van een school die van de leerling is. Daarbij zijn ondernemerschap, eigenaarschap, de kunst van leren kijken en luisteren kernbegrippen. Mijn jarenlange ervaring heeft mij geleerd dat in de bestaande onderwijsorganisaties het verschil nauwelijks gemaakt kan worden, anders dan het initiatief om een andere school te beginnen te omarmen. Met volle overgave wil ik samen met Minke Knol de uitdaging om een succes te maken van het Erasmus College Rivierenland aangaan. Wij willen een school neerzetten waar de leerling zich gehoord voelt, zelf verantwoording draagt, betrokken is bij het volledige leer- en leefklimaat en centraal staat in alle pedagogische- en didactische uitgangspunten. Wij willen functionele verbinding met de ouders en opvoeders van alle leerlingen, nauwe contacten met tal van maatschappelijke organisaties en participeren in de snel veranderende wereld.

Bestuur

 • Helna Konijn
 • Martine van Velpen
 • Jan Hendrikse
 • Simone Jilderda

"We bepalen het juiste cognitieve niveau als de leerling 14 jaar is."

Belangrijkste uitgangspunten

Gelijke kansen voor iedereen

Het streven is om met het primair onderwijs een Tienercollege op te richten. Dit is een samenwerkingsverband tussen het PO en het VO. Hoe wij dit precies willen gaan vormgeven wordt in overleg met het PO besloten. Wij zijn van mening dat de selectie naar mavo, havo, vwo op de leeftijd van twaalf jaar te vroeg is. Het ontneemt leerlingen kansen, omdat van veel leerlingen die twaalf jaar zijn nog helemaal niet duidelijk is welk niveau het beste bij hen past. Om die reden kunnen leerlingen vanaf tien jaar op het ECR onderwijs volgen waarbij zij niet alleen een verdiepend en verbredend aanbod krijgen, maar waar ook leren leren, plannen, organiseren, samenwerken en reflecteren centraal staan. Deze manier van onderwijs biedt leerlingen uitstel van selectie naar niveau tot de derde klas. Wij hebben hiervoor als voorbeeld scholen in het buitenland genomen waar deze niveau-indeling niet is, maar waar wel hoge resultaten gehaald worden en leerlingen gemotiveerd zijn om te leren (onder meer Canada en Finland). In Nederland is een voorbeeld het succesvolle Tienercollege in Gorinchem, de Leeronderneming in Ridderkerk en Spring High in Amsterdam. Het Tienercollege is alleen voor leerlingen voor wie dit geschikt is en meerwaarde biedt.

Duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen in staat zijn duurzame afwegingen te maken. In de lessen wordt hier aandacht aan besteed, maar ook in projecten buiten de school.

Een school van de leerlingen

Het ECR is een school van de leerlingen. We werken niet met regels maar met gedeelde normen en waarden, eigenaarschap staat op alle niveaus centraal. Leerlingen worden actief betrokken bij de uitvoering van het onderwijs, in de besluitvorming en bij de aanname van nieuw personeel. Het leren gebeurt zoveel mogelijk op school, leerlingen hebben zeker in de onderbouw geen huiswerk. Ook sporten en andere hobby’s kunnen na schooltijd op het ECR beoefend worden. In deze gehaaste samenleving vinden wij het belangrijk dat leerlingen tijd hebben zich te ontspannen. Thuis in de eigen omgeving is daar de beste plek voor.

Lerende school

We zijn een school die middenin de maatschappij staat. Het leren staat op alle niveaus centraal. We blijven leren van onze omgeving, van onze leerlingen, van elkaar en van onszelf. Daarom heeft hiërarchie geen plek op school; er zijn vrijwel geen tussenlagen of managers, omdat deze het leren belemmeren. De verschillende taken die er zijn verdelen we zoveel mogelijk onderling, iedereen levert zijn eigen aandeel om de uitgangspunten van het ECR mogelijk te maken.

Samen leren door doen

Wij geloven sterk in leren door doen. We dagen leerlingen uit om ondernemend en actief te zijn. We werken in de onderbouw vanuit domeinen waarin de lesstof vakoverstijgend aangeboden wordt. Daarnaast worden de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen apart aangeboden. Ieder kind heeft immers een bepaalde basis nodig. Binnen de domeinen hebben leerlingen ruimte om aan hun eigen leervragen te werken. Docenten richten hun vakken in met de verschillende partners en vervolgopleidingen. Het bezoeken van bedrijven, culturele instellingen en andere maatschappelijke organisaties vormt een centraal onderdeel van de lessen. Om dit alles te realiseren gaat het ECR slimme verbindingen aan met maatschappelijke instanties, het bedrijfsleven en non-profitorganisaties.

Het leren vindt vraag-en aanbodgestuurd plaats. De verhouding vraag-aanbod verschilt per leerling. De meeste leerlingen kunnen niet ‘ineens’ zelfstandig leren. Er is begeleiding en aanbod van kennis nodig om stappen vooruit te zetten. In de onderbouw (10-14 jaar) wordt intensief aandacht besteed aan het leren leren, het zelfstandig werken, samenwerken, organiseren, reflecteren, de juiste vragen stellen en keuzes maken. De onderbouw kent daarom een intensief mentoraat. Naarmate de leerling ouder wordt, zal hij steeds meer in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces en verandert deze verhouding en begeleiding dus. Pas als leerlingen over deze vaardigheden beschikken, kan het juiste cognitieve niveau bepaald worden in de derde klas. Daarna werken leerlingen in de bovenbouw (15-18 jaar) op hun eigen niveau naar hun eindexamen. Ieder leerjaar kent vier groepen van maximaal 21 leerlingen onder leiding van een mentor.

Het leerproces van de leerlingen wordt in kaart gebracht aan de hand van vaardigheden en het cognitieve niveau. We werken in de onderbouw niet met cijfers. Leerlingen krijgen feedback op hun leerproces. Er vindt regelmatig een terugkoppeling plaats naar de ouders en alles wordt in een digitaal portfolio bijgehouden.

Het Erasmus College Rivierenland heeft als ambitie

 • In zes jaar tijd groeien tot een volwaardige mavo, havo, vwo school. Het is onze ambitie om eventueel uit te breiden naar vmbo basis en kader.
 • Levensecht en betekenisvol onderwijs aan te bieden waarbij we werken met authentieke opdrachtgevers en publiek.
 • We proberen de overheadskosten zo veel mogelijk te beperken zodat het geld geïnvesteerd wordt in het onderwijs.
 • Om leerlingen meer tijd te geven om te groeien naar het juiste niveau wordt past na het tweede of het derde jaar het niveau (mavo,havo, vwo) bepaald.
 • Aansluiting bij Unesco-scholen. Deze scholen staan voor vrede, mensenrechten, de wereld en duurzaamheid. Via dit netwerk leren leerlingen de wereld kennen en kunnen ze ook in andere gemeenschappen communiceren.
 • Onze leerlingen duurzame afwegingen te leren maken zowel privé als in werk. Zij krijgen lessen over natuur, techniek, milieu, de economie etc. Ook staat een gezonde manier van leven centraal.
 • Een slaagpercentage boven de 90 procent en een optimaal succes in de vervolgopleiding van onze leerlingen.

In het nieuws

invisible
03-10-2018 - D66 Buren - D66 maakt kennis met Minke Knol
07-03-2018 - De Zakengids - Krijgt buren middelbare school?

28-02-2018 - Partij van de Arbeid Buren - Minke Knol wil graag het komend jaar in Buren een middelbare school vestigen
23-02-2018 - Stad Buren.nl - Plan voor middelbare school in Buren
13-02-18 - De Gelderlander - Buren krijgt een middelbare school

Tijdpad

In november 2017 is de aanvraag voor Het Erasmus College Rivierenland bij het ministerie van OC&W ingediend. Nu zijn we in overleg met de gemeente Buren wat de beste locatie voor de school is. Voor 1 mei 2018 krijgen we te horen of het ministerie de aanvraag goedgekeurd heeft. Als dat zo is, dan hebben we tot 1 augustus 2018 de tijd om huisvesting te regelen. Dan hebben we een jaar de tijd om de school op te bouwen, in te richten en leerlingen te werven. Het streven is in het schooljaar 2019-2020 van start te gaan met vier groepen.

Vragen

7 + 1 =

Abonneer je op de nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief met updates en het laatste nieuws over Erasmus College Rivierenland.

Je bent succesvol toegevoegd voor het ontvangen van nieuwsbrieven!