Education is the most powerful weapon in the world which you can use to change the world.

Nelson Mandela

Lees verderNieuwsbrief

Erasmus College Rivierenland

‘In de beperking toont zich pas de meester en alleen de wet kan ons vrijheid geven.’
– Johann Wolfgang von Goethe

In de periode dat Het Erasmus College Rivierenland ontstaan is waren er dikwijls meer onmogelijkheden dan mogelijkheden. Door te blijven denken in mogelijkheden, is deze school anno…gerealiseerd. We denken niet de hele wereld te kunnen veranderen, maar we hopen wel een klein stukje van deze wereld te kunnen veranderen door het onderwijs dat wij aanbieden. Dit doen wij onder andere door ons onderwijs zo in te richten dat iedereen gelijke kansen krijgt op een zo hoog mogelijk diploma.

Waarom een nieuwe school

Leren betekent voor mij ontwikkelen. Als iemand zich ontwikkelt, leert hij. Toen mijn zonen van groep acht naar de middelbare school gingen, leek het alsof het leren tot stilstand kwam. Op allerlei gebieden ontwikkelden zij zich, maar school stond gelijk aan cijfers halen en die hoefden niet hoger dan een zes te zijn, want dan ging je over. Er was op dat gebied geen sprake van ontwikkelen en hun motivatie was (is) voornamelijk excentriek. Op heel veel scholen waar ik heb gewerkt, heb ik dit gezien. De momenten waarop leerlingen wel leerden, was als ze een docent hadden die met ze in verbinding stond en wanneer er een zekere ruimte was om aan de eigen leervraag te werken. Een derde belangrijke voorwaarde was het zelfstandig leren leren. Vaak wordt er vanuit gegaan dat leerlingen deze vaardigheid als vanzelf beheersen. Veel leerlingen kunnen dat echter niet zomaar, raken het overzicht kwijt als zij niet plannen en haken dan al snel af. De eerste belangrijke reden om deze school op te richten komt voort uit onvrede over wat ik op scholen als docent, schoolleider en moeder heb gezien. Het is mijn droom een school op te richten waar een onderwijsconcept aan ten grondslag ligt waardoor leerlingen altijd blijvend in ontwikkeling zijn (zie onderwijsconcept).

Een tweede belangrijke reden om een school op te richten, ligt in de vraag vanuit de samenleving. Het is duidelijk waarneembaar dat deze verhardt, het individu is steeds belangrijker, steeds meer en meer wordt gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Op tal van terreinen liggen vraagstukken die niet zomaar op te lossen zijn. Samenwerken, zorg voor elkaar, respect voor onze wereld, tolerantie en begrip voor ieders mening en geloofsovertuiging zijn wel essentiële elementen om tot oplossingen te komen. Deze zijn nodig voor een humane samenleving. Onderwijs is de plek waar je verandering in de wereld kunt creëren. Als wij onze leerlingen deze humane waarden leren en meegeven dan komt dat hoe dan ook ten goede aan onze samenleving. Een duurzame samenleving vindt zijn wortels in het onderwijs. Het is niet voor niets dat de uitspraak van Mandela bovenaan ons onderwijsconcept staat.

Al ruim 20 jaar werk ik in het onderwijs op verschillende scholen. Alle scholen hebben hun eigen sterke kanten en ook valkuilen. In dit onderwijsconcept zit al mijn ervaring van de afgelopen 20 jaar verweven. Ik heb niet gekozen voor een bepaald type grondslag. Ik heb gekozen voor een pedagogisch-didactisch concept waardoor leerlingen zich mijns inziens blijven ontwikkelen. Dit concept is ontstaan uit alles wat ik de afgelopen jaren gezien, gehoord en ervaren heb.

"Een duurzame samenleving vindt zijn wortels in het onderwijs"

Initiatiefnemers

Bestuur

 • Helna Konijn
 • Martine van Velpen
 • Simone Jilderda
 • Simone van Raaij

"Één logische leerlijn van kleuter tot jong volwassene"

Missie & Visie

Het ECR is een school middenin de regio Rivierenland voor iedereen in de leeftijd van 4-18 jaar. Wij bieden basisonderwijs en voortgezet onderwijs aan vanuit één visie met verschillende vormen die aansluiten bij de eigen leeftijdsgroep. Wij zien de school als een gemeenschap waar leerlingen de stap zetten van kind naar volwassene en waar zij constant in ontwikkeling zijn. Samen met de ouders willen wij hiervoor de best mogelijke basis leggen, zodat al onze leerlingen later zelfstandige, vrijdenkende individuen worden die met zichzelf en de wereld in verbinding staan.

Kerntaak

Wij geloven in de leerbehoefte en het leervermogen van mensen. Ons onderwijs heeft als belangrijkste uitgangspunt de leerling nieuwsgierig te houden. Wij begeleiden de leerlingen in hun groei naar een onafhankelijke, kritische, goed geïnformeerde, sociale wereldburger. Om deze uitganspunten te realiseren is een verwachtingsvolle, veilige en sociale omgeving nodig.

Dit uitgangspunt vormt de start van onze opdracht om in ons onderwijsaanbod constant een betekenisvol evenwicht te vinden tussen de drie domeinen kwalificatie (het aanbieden en verwerven van kennis en vaardigheden), socialisatie (het presenteren van cultuur en tradities) en personificatie (persoonsvorming). Deze domeinen worden geoperationaliseerd door een een breed en geïntegreerd aanbod aan te bieden op cognitief, kunstzinnig, creatief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied. Leren door doen met hoofd, hart en handen staan centraal in het hele onderwijs. We dagen leerlingen uit om ondernemend en actief te zijn.

Bij deze kerntaak zijn het onderstaande waarden die richting geven aan ons handelen om goed onderwijs neer te zetten.

Initiatiefkracht

Een school oprichten vraagt om mensen die het lef hebben om initiatief te nemen. Dit vraagt om veerkracht en doorzettingsvermogen. Deze waarden willen we ook aan onze leerlingen uitdragen. De huidige samenleving vraagt om mensen die het lef hebben ‘anders’ te denken, die dit uit kunnen dragen en die tegen de stromen in durven roeien.

Verantwoordelijkheid

Het oprichten van een school vraagt om veel verantwoordelijkheid. In de eerste plaats is het een grote verantwoordelijkheid om onze leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om een klein stukje van de wereld mooier te maken. Wij willen leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen wij door in ons onderwijs niet alleen het cognitieve niveau centraal te zetten. De vaardigheden samenwerken, kritische reflectie, communicatie, creativiteit staan centraal in de gehele organisatie. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor het gehele team en iedereen die betrokken is bij het ECR.

Verbinding

Je bent wie je bent door anderen. Verbinding staat op alle niveaus centraal in de organisatie. De verbinding met de buitenwereld (van de regio Rivierenland tot de wereld), met de ander, met andere culturen, tussen docenten en ouders, met de natuur. Het Erasmus College Rivierenland is een school waar kinderen van alle gezindten zich thuis kunnen voelen, of ze nu christelijk, islamitisch, joods of neutraal zijn.

Gemeenschap

Het ECR is een gemeenschap waar iedereen zich onderdeel van voelt; het team, de leerlingen en de ouders. Iedereen ervaart een gedeelde verantwoordelijkheid rondom het leren van de leerlingen. Ook ouders leveren hun aandeel aan het onderwijs. Binnen de gemeenschap zijn gedeelde normen en waarden. De school als gemeenschap is een afspiegeling van de regio waarin diverse culturen woonachtig zijn. We omarmen de verschillen tussen al deze culturen en dat is terug te zien in ons onderwijsaanbod. Binnen deze gemeenschap willen wij al onze leerlingen de waarden Zorg voor elkaar, Respect voor de wereld en Tolerantie en begrip voor de ander meegeven.

Toekomstgericht

Voor kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar zijn er twee belangrijke plekken; thuis en de school. Op school wordt geleerd in de breedste zin van het woord. Er wordt onderwijs aangeboden, maar in de middag is er ook ruimte voor sport en hobby’s. Huiswerk wordt op school gemaakt. Iedereen krijgt de begeleiding die nodig is, niet alleen leerlingen van wie de ouders dit kunnen betalen. Thuis is een rustpunt voor zowel ouders als leerlingen. Om dit te realiseren zal samenwerking gezocht worden met een kinderopvangorganisatie die zich in onze visie kan vinden.

Bekostiging & Transparantie

Het ECR ontvangt het grootste deel van de financiering uit de Rijksbijdrage van de overheid. Daarnaast gaan wij slimme verbindingen aan met het bedrijfsleven om bijvoorbeeld ICT en een passend gebouw te bekostigen. Er wordt een ouderbijdrage gevraagd passend bij het inkomen van de ouders. Extra bekostiging is onder andere nodig om hoogopgeleide docenten aan te trekken en die het salaris te geven dat zij verdienen. Daarnaast gebruiken wij als school duurzame materialen, zijn er diverse excursies en eten de kinderen op school goed en gezond.

Het ECR hecht grote waarde aan zijn autonomie en stelt zich alleen afhankelijk op aan de overheid vanwege de bekostiging en de daarmee samenhangende verantwoording aan de inspectie. Dit doen wij om kansenongelijkheid op welke manier dan ook te voorkomen.

Het ECR zal een school zijn waar transparantie door de hele school heen verweven is. Er zijn beperkt managementlagen aanwezig. Docenten en schoolleider hebben ieder vanuit hun eigen rol een gedeelde verantwoordelijkheid in besluiten die omwille van het beste onderwijs genomen worden. De buitenwereld weet hoe wij ons onderwijs inrichten en bekostigen. De verantwoording hierover is transparant.

"Kleine klassen"

Onderwijsconcept

Het Erasmus College Rivierenland is een school waar kinderen van alle gezindten zich thuis kunnen voelen, ongeacht geloofs- of levensbeschouwelijke overtuigingen en sociaal-economische achtergrond. In een humane samenleving staan zelfontplooiing, vrijheid in denken, tolerantie en vriendelijkheid centraal. Het is niet voor niets dat onze school vernoemd is naar Erasmus die deze waarden hoog in het vaandel had staan. Hij vond dat opvoeding en onderwijs een belangrijke rol speelden in het menselijk houden van onze samenleving. Naast het ontwikkelen van onszelf als individu hebben we ook de plicht te bouwen aan een harmonische samenleving. In deze samenleving en in deze tijd zijn mensenrechten en de democratische rechtsstaat waarin we leven als rechtvaardige, verantwoordelijke en zorgzame burgers van groot belang. Leerlingen op het ECR willen we dus meer meegeven dan alleen een diploma. Collectieve idealen als de democratische rechtsstaat, mensenrechten, sociale verbondenheid, duurzaamheid en onderlinge solidariteit zijn net zo belangrijk als het cognitieve gedeelte. Het Erasmus College Rivierenland is een oefenplaats van de maatschappij, waar kinderen kennis opdoen en zich veilig kunnen ontwikkelen, waar ze fouten mogen maken en waar ze oefenen in verantwoordelijkheid nemen en problemen oplossen.

Leeftijdsgroepen

De kleuters hebben als belangrijkste uitgangspunt spelen. Van hieruit wordt alles aangeboden, kleuters leren door te doen. Nabootsing en gewoontevorming zijn erg belangrijk voor de kleuters. De verschillende activiteiten worden doelgericht aangeboden. Motoriek, creativiteit, fantasie, beginnende geletterdheid etc. worden via de verschillende activiteiten aangeboden. Aan de hand van intelligentie, motorische en sociale groei wordt bepaald wanneer een kleuter naar de eerste klas gaat. Voor de meeste kleuters zal dit rond het zesde levensjaar zijn, voor sommige als ze vijf zijn en voor andere als ze zeven zijn. In de eerste en de tweede klas staan het leren lezen, schrijven en rekenen centraal.

4-7 jaar (kleuters, klas 1 en klas 2)

In deze klassen wordt het onderwijsaanbod vanuit domeinen vakoverstijgend aangeboden: Natuur & techniek, Mens & Maatschappij, Taal & Cultuur, Bewegen & Sport.

8-14 jaar (klas 3 t/m 8)

In deze klassen wordt het onderwijsaanbod vanuit domeinen vakoverstijgend aangeboden: Natuur & techniek, Mens & Maatschappij, Taal & Cultuur, Bewegen & Sport. 

15-18 jaar (klas 9 t/m 12)

De leerlingen werken toe naar hun diploma (mavo, havo, vwo) in het door hun gekozen profiel. Deze worden breed aangeboden.

Alle leerlingen op het ECR volgen tot en met klas acht de vakken dans, ambachten, muziek, kunst, techniek, sport. Engels wordt vanaf de kleuterklassen aangeboden. Vanaf klas 7 komt daar Spaans of Duits en/of Latijn en Grieks bij. Ieder leerjaar heeft zijn eigen vertelstof. In klas 1 staan bijvoorbeeld de sprookjes centraal, in klas 10 de Romantiek. Deze passen bij de leeftijdsfase waarin de leerlingen zitten. Alle leerlingen hebben wekelijks vrije ruimte waar zij onder begeleiding werken aan hun eigen interesses. In de hoogste klassen eindigt dit in de meesterproef, het profielwerkstuk.

Pedagogisch en Didactisch handelen

Kwalificatie

In de eerste plaats gaan wij uit van de sterke punten van leerlingen; waar de leerling goed in is, is bepalend voor de leerroute naar het diploma. Leerlingen moeten zich bewust worden van hun interesses. De volgende uitgangspunten staan centraal bij het leren:

Relevantie

de leerlingen ervaren waarom en waartoe ze leren.

Relatie

leren is een voortdurend coöperatief proces, iedereen is zich ervan bewust dat in de toekomst iedereen altijd moet blijven leren. Er is een constante verbinding met de buitenwereld om leren door doen mogelijk te maken. Iedereen heeft een hoge regie over zijn eigen leerproces.

Ruimte

We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de persoonlijke behoeften, kwaliteiten, talenten en ambities van leerlingen en medewerkers. We bieden vrijheid maar geen vrijblijvendheid; de route naar het diploma vormt de verplichte basis van elke persoonlijke leerroute. Daarnaast is er ruimte voor de wijze waarop de leerling leert, voor verdiepend leren of talentontwkkeling. Docenten zijn docentexpert én docentcoach.

Personificatie

Leerlingen op het ECR zetten een belangrijke stap naar het volwassen worden. Een leerling die het ECR verlaat is gevormd doordat wij in ons hele onderwijs de vaardigheden communicatie, samenwerken, kritische reflectie en creativiteit centraal zetten. Zowel voor de leerlingen als de medewerkers. Hierdoor worden leerlingen veerkrachtig, zelfstandig, zelfbewust, reflectief, creatief en ondernemend. Deze vaardigheden leren alle leerlingen passend bij hun eigen leeftijd en niveau vanaf hun vierde jaar. Een kleuter wordt veerkrachtig doordat de leerkracht hem laat zien dat spelen met iets wat hij eigenlijk niet wilde toch heel leuk kan zijn. Een leerlingen in havo-4 heeft deze veerkracht later heel hard nodig als hij bij een groepsopdracht het niet eens is met een klasgenoot en tegelijkertijd de feedback krijgt dat hij met de verkeerde vraagstelling begonnen is….Het is de taak van de docenten om leerlingen met al deze hindernissen te leren omgaan.

Socialisatie

Bij socialisatie gaat het erom dat de leerlingen leren een plek in de samenleving te vinden. Hiervoor is het van belang dat de leerlingen kennismaken met de normen en waarden in onze samenleving en cultuur. We willen leerlingen bewust maken van omgangsvormen in de maatschappij, verschil in culturen en tolerantie. In de eerste plaats leggen wij vanaf de vierde klas verbinding met de samenleving door de actualiteit, het nieuws, in het totale lesaanbod terug te laten komen. Docenten zullen leerlingen kennis laten maken met de samenleving door in de lessen aan te sluiten bij de actualiteit of culturele aspecten van een land. Van docenten wordt verwacht dat ze een koppeling weten te maken tussen actuele ontwikkelingen en de lesstof en kennis hebben van de lokale gemeenschap en de regio. Het Erasmus College Rivierenland heeft de intentie een Unesco school te zijn. Internationale verbondenheid, duurzaamheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen van Unesco die passen bij onze overtuigingen.

"Leren door doen"

Tijdpad

Er is een grote kans dat de wet wijzigt per augustus 2019. Dan zal de aanvraag opnieuw gedaan worden voor 1 november 2019. De aanvraag zal gedaan worden voor PO en VO tegelijk. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, kan de school met kleuterklassen en brugklassen starten in 2020.

Ambitie

Het Erasmus College Rivierenland heeft als ambitie:

 • In zeven jaar tijd te groeien tot een volwaardige school van 4-18 jaar met ongeveer 1000 leerlingen;
 • Voor 1 november 2019 opnieuw een aanvraag te doen voor PO en VO (als de wet wijzigt);
 • In het jaar 2020 te starten met twee kleuterklassen (4-5 jaar) en een brugklas (mavo,havo,vwo) in Tiel. Het maximum aantal leerlingen is 21 per klas;
 • Een slaagpercentage boven de 90 procent en een optimaal succes in de vervolgopleiding van onze leerlingen.
 • Een volledig aanbod aan te bieden. Naast onderwijs, geïntegreerde kinderopvang, sport, hobby’s en andere activiteiten. Leren kan op vele manieren plaatsvinden.

Oproep

Een school oprichten kun je niet alleen. Om de invulling van ons onderwijs verder vorm te geven en uit te voeren, zoeken wij wegbereiders. We zoeken mensen vanuit het bedrijfsleven, de kinderopvang, de politiek en het onderwijs die samen met ons willen kijken hoe we de weg vrij kunnen maken om deze school op te richten. Op 11 maart (9.00-11.00uur) organiseren wij in Tiel een ronde tafel gesprek over dit type onderwijs in de regio Rivierenland. 

Voor wie is dit interessant?

 1. Voor iedereen die wil meedenken over toekomstgericht onderwijs.
 2. Voor iedereen die een tweede middelbare school in Tiel in de regio Rivierenland wil.
 3. Voor mensen uit het bedrijfsleven die mee willen werken aan ondernemend onderwijs, die maatschappelijk willen sponsoren, die andere manieren van bekostiging kunnen bedenken etc., die gefrustreerd zijn over het huidige onderwijs, die in de toekomst werknemers willen die flexibel, ondernemend en goed opgeleid zijn.
 4. Voor mensen die op politiek niveau samenwerking en verbinding kunnen realiseren omwille van goed onderwijs. 
 5. Voor mensen vanuit de Kinderopvang die samen met een school een geïntegreerd onderwijsaanbod willen neerzetten (IKC).

Stuur een e-mail als je geïnteresseerd bent. De bijeenkomst is gratis, er zal een vrijwillige bijdrage gevraagd worden voor de huur van de zaal, koffie/thee. U ontvangt een week van te voren de agenda. Kunt u in e-mail aangeven wat uw verwachtingen van deze bijeenkomst zijn en welke bijdrage u kunt leveren vanuit uw eigen expertise/ervaringen?

"We bepalen het juiste cognitieve niveau (mavo, havo, vwo) pas als de leerling 14 jaar is"

In het nieuws

invisible
18-03-2019 - Schoolfacilities - Hopen op nieuwe wet

Hopen op nieuwe wet

Uit: Schoolfacilities nr3 2018-2019.

De politiek buigt zich over een wetsvoorstel om makkelijker nieuwe scholen op te richten. “Ik wacht tot de nieuwe wet er is. Anders wordt mijn aanvraag gewoon afgewezen.”

Het onderwijs moet en kan anders, vond interim-schoolleider Minke Knol. Kleine klassen, leren door doen, onderwijs dat ook bestaat uit persoonsvorming en creatieve vakken. Ze besloot een nieuwe school op te richten: het Erasmus College Rivierenland, voor leerlingen van vier tot achttien jaar. Maar drie jaar later bestaat de school nog niet: haar voorstel werd afgewezen. “Het is nu onmogelijk om een nieuwe school op te richten”, zegt ze. “Ik wacht tot de nieuwe wet aangenomen wordt.”

Het Wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ moet het makkelijker maken om bekostigde scholen in het basis- en voortgezet onderwijs op te richten. Op dit moment wordt per ‘richting’ gekeken of een school al bestaat. In de Grondwet staat immers: ‘vrijheid van richting in het onderwijs’. Het is een probleem voor scholen met een pedagogisch of onderwijskundig concept, zoals die van Minke Knol: zij vallen nu allemaal binnen dezelfde richting ‘algemeen-bijzonder’. Dat betekent dat als er bijvoorbeeld al een Montessorischool in de gemeente staat, het vrijwel onmogelijk is een Jenaplanschool te beginnen.

“Onlogisch”, vindt Minke Knol, “bijna niemand kiest een school op basis van religieuze overtuiging. Je kiest op basis van pedagogische en didactische ideeën.”

Makkelijker

In het nieuwe wetsvoorstel is de ‘richting’ van een school niet langer de bepalende factor. Scholen op basis van een nieuw onderwijsconcept kunnen daardoor makkelijker starten. In plaats daarvan moeten initiatiefnemers meten hoe groot de belangstelling voor de nieuwe school is door marktonderzoek of ouderverklaringen. Als de Inspectie van het Onderwijs oordeelt dat de te verwachten kwaliteit in orde is, mag de school beginnen. Doet de school het slechter dan verwacht op gebied van kwaliteit en leerlingenaantallen, dan kunnen nieuwe scholen sneller gesloten worden dan onder de huidige wet.

De roep om makkelijker scholen op te richten klinkt al jaren: in 1996 en 2012 pleitte de Onderwijsraad al voor ‘richtingsvrije planning’. De toenmalige Tweede Kamer stond in 2014 sympathiek tegenover het plan en twee jaar later presenteerde staatssecretaris Sander Dekker een conceptwet. Afgelopen oktober diende minister Slob het wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Partijen spraken hun waardering uit, maar zitten nog met veel vragen: 315 vragen werden schriftelijk ingediend.

Vaart maken

Zo zijn meerdere partijen bezorgd dat het wetsvoorstel leidt tot versnippering, onderlinge concurrentie en het sluiten van bestaande scholen, zeker in krimpgebieden. Ook hebben ze vragen over de technische kant van de nieuwe procedure. Het ministerie verwacht de antwoorden in maart naar de Kamer te sturen. Dan kunnen de Kamerleden aanvullende vragen stellen, of het debat inplannen. Het is dus nog onbekend wanneer ze over de nieuwe wet gaan stemmen.

Minke Knol hoopt dat ze vaart maken. “Ik ga nu geen nieuwe aanvraag indienen omdat hij toch afgewezen wordt. Ik moet dus wachten. Hopelijk wordt de wet begin juni aangenomen. Dan kan ik vóór 1 november de aanvraag indienen en gaat de school in 2020 van start. Het onderwijs is niet meer passend bij deze tijd, dat kan heel anders. Nu moet alleen de wet nog komen.”

19-12-2018 - De Gelderlander - Nieuwe plannen middelbare school Tiel
03-10-2018 - D66 Buren - D66 maakt kennis met Minke Knol
07-03-2018 - De Zakengids - Krijgt buren middelbare school?

28-02-2018 - Partij van de Arbeid Buren - Minke Knol wil graag het komend jaar in Buren een middelbare school vestigen
23-02-2018 - Stad Buren.nl - Plan voor middelbare school in Buren
13-02-18 - De Gelderlander - Buren krijgt een middelbare school

"Wij geloven sterk in leren door doen. We dagen leerlingen uit om ondernemend en actief te zijn."

Vragen

15 + 10 =

Abonneer je op de nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief met updates en het laatste nieuws over Erasmus College Rivierenland.

Je bent succesvol toegevoegd voor het ontvangen van nieuwsbrieven!